กําลังดําเนินการอยู่ค่ะ กรุณารอสักครู่ค่ะ

ภูเก็ต คอมมิวนิตี้

สามารถดูได้ด้วยฉบับจริงเมื่อคลิกที่ภาพค่ะ
Tony
2021-11-04

🧏 สาระสำคัญ คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564

라인
📆 มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.
ข้อ1 ❌ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ (ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564 ข้อ 1 และ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 37 ข้อ 9)
.
ข้อ2 ✅ จัดกิจกรรมได้ ไม่เกิน 500 คน
.
ข้อ3 ✅ ร้านอาหาร สามารถขายเหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านได้ไม่เกิน 23:00 น. 🕚 การแสดงดนตรีภายในร้านจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน โดยห้ามมีการสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า ห้ามพนักงานนั่งกับลูกค้า และห้ามมีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้น
.
📌 อ้างอิง:
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564) 
https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/province/6708-29-10-2564.pdf

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

..............................................................................

#ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต #ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต #ภูเก็ตรวมใจต้านภัยโควิด #Sandbox #PhuketSandbox 

ความคิดเห็น